PFAS i köldmedier – stora samhällskostnader

De senaste åren har det rapporterats mycket om utbredningen av PFAS-kemikalier i allt från vatten till maten vi äter och kläderna vi har på oss. Både HFC och HFO, som är syntetiska köldmedier och f-gaser, innehåller PFAS. Hälso- och samhällskostnaderna för PFAS-föroreningar är enorma.
Värmepumpar innehåller köldmedium.

Nyligen så godkände EU en skärpning av f-gasförordningen som skyndar på utfasningen av HFC-köldmedier. Tillgången på HFC-köldmedier (väte-fluor-kol-föreningar) begränsas kraftigt 2030. De alternativ som EU-kommissionen listar framgent är naturliga köldmedier, HFC-gaser med lägre GWP-värde (Global Warming Potential), Hydrofluorkolväten (HFO) och HFC-HFO-blandningar.

Både HFC och HFO innehåller PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser). Gruppen PFAS (samlingsnamn för över tusentals olika ämnen med liknande kemisk struktur) kallas ofta för evighetskemikalier/ämnen. Trots skärpningen av regelverken kring f-gaser kommer det således fortfarande att finnas köldmedier på marknaden innehållande farliga ämnen.

F-gaser stor utsläppare av PFAS

Så här skriver det Internationella Kemikaliesekretariet, Chemsec, angående PFAS och utmaningarna det medför: ”PFAS-gruppen är mångfacetterad när det gäller struktur, och det pågår en debatt om det är korrekt att reglera hela gruppen. Särskilt har fluoropolymerer och fluorerade gaser orsakat en stor debatt. Produktionen av fluoropolymerer är särskilt problematisk eftersom de omgivande områdena blir kraftigt förorenade. Avfallsfasen är också svår att kontrollera och leder till föroreningar. När det gäller fluorerade gaser (så kallade F-gaser) är det främsta problemet att de bryts ner till TFA, som är en PFAS-kemikalie som återfinns i allt högre halter i vattenmiljön.”

Trifluorättiksyra (TFA) är en fluorerad karboxylsyra. I en doktorsavhandling genomförd vid Örebro Universitet kring föroreningar i Vättern framkommer oroväckande resultat kring TFA. Bara i Vättern ökar halterna av TFA med långt över 100 kilo varje år. Kemikalierna når Vättern primärt via regnvatten och enligt avhandlingen är köldmedierna som används i nya kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar en stor bov.

Chemsec oroas över att de skärpta regelverken kring f-gaser är långt ifrån tillräckliga, då f-gaser har en så stor global marknadsandel. Och EU har som mål att tredubbla antalet värmepumpar fram till 2040, och konstaterar:

”Fluorerade gaser utgör redan idag en betydande källa till PFAS-utsläpp och står för 63% av alla PFAS-utsläpp. Dessa gaser utgör över 70% av den globala marknaden för köldmedia. Inom denna kategori har användningen av HFO:er stadigt ökat och har ökat från 6% till 24% av den totala volymen f-gaser mellan 2016 och 2019.”

Chemsec pekar på att det finns enkla alternativ till gaser med PFAS, och det är naturliga köldmedier. Inom den här gruppen finns det flera olika alternativ, alla utan skadliga kemikalier, och med väldigt låga GWP-värden dessutom.

Lista på naturliga köldmedier:

● Ammoniak
● Propen
● Propan
● Koldioxid
● Isobutan

Regelverken kring PFAS ser olika ut runtom i världen. I USA sker mycket på delstatsnivå, här har Kalifornien, Maine och New York kommit längst. Inom några år kommer ytterligare sju delstater, däribland Colorado, ha regelverk på plats. I slutet av 2023 så tillkännagav också den amerikanska miljöskyddsmyndigheten (EPA) regelverk för att begränsa användningen av HFC och skadliga utsläpp. Detta ses som ett genombrott.

Varför är PFAS skadligt?

Det finns mycket forskning och studier kring PFAS påverkan för människa och miljö. Idag bedömer man att 97% av mänskligheten har PFAS i blodet. Det är därmed extremt svårt att skydda sig mot exponering.

PFAS-kemikalier länkas till en rad olika sjukdomar/åkommor, däribland:

● Leverskador
● Minskad fertilitet
● Astma
● Olika former av cancer
● Diabetes
● Luftvägssjukdomar
● Köldskörtelsjukdomar
● Immunotoxiska effekter som påverkar effekten av vacciner

Bara inom Europa beräknas hälsokostnaderna kopplade till PFAS uppgå till €52-84 miljarder per år. En motsvarande siffra för USA bör ligga på $37–59 miljarder, enligt studien ”The True Cost of PFAS and the Benefits of Acting Now” presenterad vid amerikanska NIH, National Library of Medicine (National Center for biotechnology information).
”De hälsomässiga, samhälleliga och ekonomiska konsekvenserna av föroreningar från produktion och användning av PFAS är mångfacetterade och breda. Kostnaderna för dessa konsekvenser är långsiktiga, inte helt förstådda och betalas av individer, samhällen och regeringar på alla nivåer… Fortsatt användning av PFAS kommer att leda till ökningar av föroreningar och exponeringar i framtiden”, skriver rapportförfattarna.

Författarna noterar också, kopplat till PFAS och sjukdomar och kostnader:
”Indirekta samhällskostnader är också omfattande, även om de är svårare att beräkna. De inkluderar förlorade löner; förlorade levnadsår; minskad livskvalitet; ökad stress, ångest och depression; samt efterföljande påverkan på familjer och samhällen.”

Här kan du läsa mer om köldmedium och EU:s storsatsning på värmepumpar för att möta klimatkrisen och energibehoven.

Digitala utbildningar

Vill du lära dig mer om naturliga köldmedier?

I vår kostnadsfria utbildning får du större kunskap om de regler som gäller vid projektering och installation av kyl- och värmeanläggningar som använder naturliga köldmedier.

 

Två hållbara lösningar för dina behov

Compact Chiller

Vätskekyleaggregat / Värmepump
Komplett system som tar mindre plats

Enrad Modulserie

Vätskekyleaggregat / Värmepump
Komplett aggregat med säkerhetsutrustning